VIZIJA

Bendruomenės mokykla. Bendruomenės mokykla, integruojanti gyvenimo ir ugdymosi veiklas, siekianti nuolatinės asmeninės ugdytinių pažangos. Bendruomenės mokykla – tai visiems bendruomenės nariams atvira erdvė, telkianti bendruomenės resursus bendram mokymuisi ir tobulėjimui. Bendruomenės mokyklos veikla grindžiama skirtybių pripažinimu: katalikiškumas per dorovinį ugdymą, sveikatos stiprinimas per emocinį ugdymą ir saugumą, aplinkosaugos žinių suteikimas per gamtos tausojimą, puoselėjimą, įgūdžių formavimą vaikams, šeimoms, visai bendruomenei. Bendruomenės mokyklos siekis – vaikai, besimokantys nuo lopšelio iki priešmokyklinio ugdymo, prasmingai, tikslingai dalyvaujantys mokyme ir įsitraukiantys į mokymąsi bei kitas veiklas; tėvai, seneliai, aktyviai dalyvaujantys vaikų mokymosi procese ir patys besimokantys. Bendruomenės mokykla – vieta, kurioje gera mokytis. Kiekvienas, dalyvaujantis mokyklos gyvenime, veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje, mokosi pagal individualias galimybes, patiria mokymosi sėkmę, siekdamas asmenybės brandos.

MISIJA

Teikti švietimo ir vaikų ugdymo paslaugas saugioje, pagarbioje ir įtraukiančioje aplinkoje, kuriančioje pagrindus mokymuisi visą gyvenimą.
FILOSOFIJA
 
Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe – pažinimą, pažinimu – susivaldymą, susivaldymu – ištvermę, ištverme – maldingumą, maldingumu – brolybę, o brolybe  meilę. (2 Pt 1, 5–6)
IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA
Panevėžio lopšelio-darželio Gintarėlis“ misija – sukurti saugią namų aplinką, plėtojant vaiko prigimtiniusplunksna gebėjimus ir polinkius, stiprinant jo dvasines galias. Įstaigos paskirtis – tenkinti fizinį ir dvasinį vaikų saugumą, individualius vaikų poreikius, užtikrinti sistemingą ugdymo procesą, teikiant paramą ir pagalbą šeimai. Ugdymo programa remiasi darželyje sukaupta patirtimi. Daugelį metų prioritetinė sritiis yra dorinis ugdymas, puoselėjant tautines ir katalikiškas tradicijas. Pastaraisiais metais ugdymo programa papildyta sveikatingumo ir aplinkosauginiais projektais.
Lopšelis-darželis Gintarėlis vykdo neformalųjį švietimą. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas 1–5 m.  amžiaus vaikams, priešmokyklinis 5–6 m. amžiaus vaikams.

Ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdomas pagal individualią lopšelio-darželio programą Gintarėlyje“ gyvensim, gėrio daigelius purensim“. Šalia pagrindinės programos, nuo 1990 m. mokykloje integruojama katalikiško ugdymo kryptis. Lopšelis-darželis yra nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos narys (NKMA).Prioritetinė kryptis įstaigoje yra ir sveikos gyvensenos ugdymas. Lopšelis-darželis yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos Sveikatos želmenėliai“ narys. Nuo 2013 m. darželis prisijungė prie  sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo.


                           
 
UGDYMO(SI) PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
                      Tikslas
            Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui  tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.
                      Uždaviniai:
  •  Plėsti vaiko pažintinius interesus skirtingose kompetencijose, išgyvenant pažinimo džiaugsmą, pajuntant pasaulio materialiąją ir dvasinę įvairovę, grožį.
  •  Formuoti taisyklingą vaiko požiūrį į savo sveikatą, jos saugojimą ir gyvenimą tvarioje ir ekologiškoje aplinkoje.
  •  Ugdyti bendravimo gebėjimus, laiduojant harmoningą socialinę integraciją tikslingai pritaikytoje aplinkoje.
  •  Plėtoti bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo, maksimaliai atitinkančio daugumos bendruomenės poreikius, ugdymo.
  •  Skiepyti meilę ir pagarbą tautai, plėtojant vaiko emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį, pratinant vaiką realiai gyventi artimiausioje aplinkoje.
  • Padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, laikantis dorinių normų katalikiškos moralės sampratoje.
  • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, meninį jautrumą, ugdant gebėjimą išreikšti savo patirtį pozityvios raiškos būdais.

usoPreviewPopup